THÔNG BÁO :V/V LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________

Số: 110 /2018-ĐLS

Về việc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung quy tắc
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:   -   Giám đốc Công ty luật/Trưởng Văn phòng luật sư;

                  -   Luật sư thành viên Đoàn Luật sư.

Bộ “Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam” được Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành năm 2011. Bộ Quy tắc đã góp phần củng cố và hoàn thiện các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư, định hướng hành vi ứng xử của luật sư, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của giới luật sư trong xã hội. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện Bộ Quy tắc vẫn còn một số tồn tại và đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù  hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động hành nghề luật sư trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Theo đề nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tiến hành tổng kết việc thực hiện Bộ Quy tắc để xác định những tồn tại, bất cập, hạn chế, từ đó đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Bộ Quy tắc.    

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đồng nghiệp nghiên cứu và có ý kiến đóng góp đối với Bộ Quy tắc, tập trung vào những vấn đề sau đây:

1.  Nêu những vướng mắc (nếu có) trong thực tiễn hành nghề khi thực hiện Bộ Quy tắc;

2.  Đề xuất những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ trong Bộ Quy tắc;

3.  Đề xuất những sửa đổi về hình thức (văn phong, bố cục, kết cấu các chương, điều, khoản…) cho logic, súc tích, dễ hiểu, tránh được mâu thuẫn, chồng chéo;

4.  Đề xuất những vấn đề khác có liên quan.

          Ý kiến đóng góp vui lòng gửi theo [đường dẫn trên website], gửi qua email hcmcbar@gmail.com, hoặc gửi thư về trụ sở Đoàn Luật sư, trước ngày 20/9/2018.

Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của quý luật sư đồng nghiệp./.

 


Tin tức khác


   Trang sau >>