THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 10/QĐKL-ĐLS ngày 31/12/2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 203/QĐ-HĐLSTQ NGÀY 19/12/2019 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ KỶ LUẬT

Quyết định số 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019 Quyết định của Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 201/QĐ-HĐLSTQ NGÀY 13/12/2019 QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 Quyết định vv ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Ngày 09/12/2019, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 471/LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi) – Dự thảo 4 đính kèm. Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một trong những văn bản quy phạm nội bộ quan trọng nhất để thực hiện chức năng tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, quy định về quyền và nghĩa vụ của luật sư, tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 36

Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2019, về việc xét đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

VỀ VIỆC TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HUÂN

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Đơn kiến nghị (về việc xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư) của ông đề ngày 20/9/2019, kèm theo hồ sơ và Công văn số 4123/STP-TC ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Sở Tư pháp. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2019 (LẦN 1)

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị văn phòng luật sư, công ty luật nộp báo cáo hoạt động năm 2019- lần 1... ...Chi tiết


   Trang sau >>