THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 02/QĐKL-ĐLS ngày 12-3-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ ĐOÀN LUẬT SƯ THÁNG 3 NĂM 2018

Lịch trực tại trụ sở Đoàn Luật sư tháng 3 năm 2018 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: V/V NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 30

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 05- 07/01/2018 tại TP.HCM (kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐKT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam). ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ VIỆT NAM"

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM - Căn cứ Luật Luật sư; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-BTV ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ...Chi tiết

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

I. Tình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ chí Minh năm 2017- Tính đến cuối năm 2017, theo danh sách luật sư đăng ký gia nhập, Đoàn Luật sư có tổng cộng 4.985 thành viên luật sư (chiếm 42% trên tổng số 11.879 luật sư của cả nước)... ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG BỐ BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ HUY HIỆU CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đoàn Luật sư ngày 22/10/2016; - Căn cứ Thông báo số 115/TB-ĐLS ngày 07/07/2017 về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 24/11/2017, về việc quyết định chọn biểu tượng (logo) và huy hiệu của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ...Chi tiết


   Trang sau >>