THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 34

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh thông báo : ...Chi tiết

THÔNG BÁO :V/V LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

Bộ “Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam” được Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành năm 2011. Bộ Quy tắc đã góp phần củng cố và hoàn thiện các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư, định hướng hành vi ứng xử của luật sư, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của giới luật sư trong xã hội. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện Bộ Quy tắc vẫn còn một số tồn tại và đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động hành nghề luật sư trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 04/QĐKL-ĐLS ngày 21-8-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 225/LĐLSVN ngày 04/7/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt là Dự thảo Nghị định).Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của luật sư thành viên, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh chỉ tham gia ý kiến đối với các Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động luật sư: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 31

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 29- 01/7/2018 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1-2018). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 225/LĐLSVN ngày 04/7/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đoàn Luật sư tổ chức cho các luật sư tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định nêu trên. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 18-6-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết


   Trang sau >>