THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU 02 LUẬT SƯ TRẺ THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HIỆP HỘI LUẬT SƯ QUỐC TẾ (IBA) ĐƯỢC TỔ CHỨC TỪ NGÀY 22- 27/9/2019 TẠI SEOUL, HÀN QUỐC

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 93/LĐLSVN ngày 12/3/2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư lựa chọn, giới thiệu 02 luật sư trẻ tiêu biểu, phù hợp với yêu cầu để Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất với IBA lựa chọn tham dự Hội nghị thường niên của IBA năm 2019 nêu trên (Chi tiết đính kèm). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 02/QĐKL-ĐLS ngày 05-3-2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ĐOÀN THỊ THUỲ LINH - Sinh ngày 30/3/1977 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 32

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 4- 6/01/2019 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 42/TB-HĐKT ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 2-2018). ...Chi tiết

CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH TTXVN V/V XOÁ TÊN 320 THÀNH VIÊN.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trả lời phỏng vấn Truyền hình TTXVN v/v xoá tên 320 thành viên. ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH- Về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh_____________BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;- Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/12/2018. ...Chi tiết

BÁO CÁO : VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

BÁO CÁO :Về tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh năm 2018 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 cảu Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;- Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh ngày 21/11/2018, về việc xét đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. ...Chi tiết


   Trang sau >>