THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_____________

Số: 49/2018/TB-ĐLS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định

xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

__________________________________

 

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 225/LĐLSVN ngày 04/7/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đoàn Luật sư tổ chức cho các luật sư tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định nêu trên.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận thấy nội dung Mục 1 Chương II  (từ Điều 5 đến Điều 8) của Dự thảo Nghị định quy định về việc Xử phạt hành chính trong hoạt động luật sư có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Do đó Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên về Dự thảo Nghị định, tập trung vào Mục 1 Chương II nêu trên, để Đoàn Luật sư có cơ sở tổng hợp, gửi ý kiến đóng góp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam đóng góp với Bộ Tư pháp. 

        Đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư và quý luật sư đồng nghiệp nghiên cứu Dự thảo Nghị định (đính kèm),  gửi ý kiến đóng góp bằng cách [bấm vào đường dẫn]hoặc gửi qua email hcmcbar@gmail.com. Thời gian gửi ý kiến từ ngày ra thông báo đến hết thứ Hai ngày 16/7/2018.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý luật sư đồng nghiệp./.

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

 


 

                                                                          

Tin tức khác


   Trang sau >>