QUYẾT ĐỊNH SỐ 30421/QĐ-BTP VỀ VIỆC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 30421/QĐ-BTP VỀ VIỆC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG THU PHÍ THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC LUẬT SƯ ĐÃ BỊ XOÁ TÊN

Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/5/2024, Ban Chủ nhiệm đã chính thức thông qua danh sách các luật sư bị xoá tên do nợ phí thành viên nhiều năm. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 39 (LẦN 1/2024)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 26-28/4/2024 tại TP.Hồ Chí Minh theo Thông báo số 57/TB-HĐKT ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2024. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ ĐẶNG THỊ HÀN NI

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/2024/QĐKL-ĐLS ngày 14/5/2024, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây vì đã bị kết án về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2024/HS-ST ngày 01/3/2024 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án này đã có hiệu lực pháp luật: ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 được sửa, đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022;- Căn cứ Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 08/3/2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc); - Căn cứ Biên bản phiên họp Ban Chủ nhiệm ngày 26/3/2024 về việc xử lý các trường hợp luật sư nợ phí thành viên liên tục nhiều năm, sau khi đã nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác nhưng không được phúc đáp. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 42

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo : ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG PHÍ THÀNH VIÊN

Căn cứ điểm c Khoản 5 Điều 39 và điểm b Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Yêu cầu Quý luật sư còn nợ phí thành viên thực hiện nghĩa vụ đóng phí theo quy định (có danh sách kèm theo) ...Chi tiết


   Trang sau >>