THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG 15 BỘ HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG 15 BỘ HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 06 ĐẦU NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 06 ĐẦU NĂM 2023 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG 146 HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG 146 HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ...Chi tiết

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM NĂM 2023

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM NĂM 2023 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 40

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo : ...Chi tiết


   Trang sau >>