THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 37 (LẦN 1/2022)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 29-31/7/2022 tại TP.Hồ Chí Minh  (kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07 tháng  4 năm 2022 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2022).

Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VUI LÒNG NHẬN TẠI VĂN PHÒNG ĐOÀN  LUẬT SƯ TỪ NGÀY 19-8-2022 ĐẾN HẾT NGÀY 05-9-2022

- Hạn chót nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 30-9-2022

HO SO CAP CHUNG CHI HANH NGHE LS

TAI KHOAN BO TU PHAP 2021

THONG TU 220/2016/TT-BTC

CONG VAN 432/BTP-BTTP

https://www.liendoanluatsu.org.vn/post/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-ki%E1%BB%83m-tra-k%E1%BB%B3-ki%E1%BB%83m-tra-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-t%E1%BA%ADp-s%E1%BB%B1-h%C3%A0nh-ngh%E1%BB%81-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-%C4%91%E1%BB%A3t-1-n%C4%83m-2022

 

Tin tức khác


   Trang sau >>