V/V ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI)

          Ý kiến đóng góp vui lòng gửi theo [đường dẫn trên website], gửi qua email hcmcbar@gmail.com, hoặc gửi thư về trụ sở Đoàn Luật sư, trước ngày 29/7/2019.

DỰ THẢO QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LS

BANG SO SANH QUY TAC DAO DUC HIEN HANH VÀ DỰ THẢO

Tin tức khác


   Trang sau >>